Word VBA - tekstvakken

word_vba_tekstvakkenSoms is het wenselijk om vooraf per tekstvak te bepalen hoeveel regels er maximaal mogen worden ingevuld. Door deze validatie voorkomt u dat de tekstvakken en afbeeldingen in uw Word-document verspringen. Deze functionaliteit kan handig zijn bij het ontwerpen van bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

Met behulp van het onderstaande project kunt u dit bewerkstelligen.

ThisDocument

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-1-2016
' Type     : Subroutine
' Opmerking   : knop in document
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Option Explicit

Private Sub cmdToonFormulier_Click()

  frmTekstvak.Show

End Sub

UserForm

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Auteur    : pascalterheege.nl
' Datum     : 16-1-2016
' Object    : frmTekstvak
' Doel     : formulier voor het gevalideerd (max x regels) invullen van tekstvakken. Let op: de breedte van de
'         tekstvakken in het Word-document dienen even breed te zijn als de tekstvakken van dit formulier
' Verwijzing  :
' Bron     :
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Option Explicit

Dim Tekstvak As New clsTekstvak

Const cstRegelMax1 = 4     'tekstvak 1 maximaal 4 regels
Const cstRegelMax2 = 12     'idem

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-1-2016
' Type     : Subroutine
' Opmerking   : formulier beëindigen
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Private Sub cmdAnnuleren_Click()

  End

End Sub

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-1-2016
' Type     : Subroutine
' Opmerking   : teksten in Word-document plaatsen
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Private Sub cmdOK_Click()

  With Tekstvak
    .Tekst1 = txtTekstvak1.Text
    .Tekst2 = txtTekstvak2.Text
  End With
  
  End

End Sub

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-1-2016
' Type     : Subroutine
' Opmerking   : wanneer tekst wordt gewijzigd controleren op max regels
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Private Sub txtTekstvak1_Change()

  Tekstvak.valideerTekstvak lblTekstvak1, txtTekstvak1, cstRegelMax1

End Sub

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-1-2016
' Type     : Subroutine
' Opmerking   : idem
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Private Sub txtTekstvak2_Change()

  Tekstvak.valideerTekstvak lblTekstvak2, txtTekstvak2, cstRegelMax2

End Sub

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-1-2016
' Type     : Subroutine
' Opmerking   : bij activeren formulier teksten uit tekstvakken inlezen
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Private Sub UserForm_Activate()
  
  txtTekstvak1.Text = Tekstvak.Tekst1
  txtTekstvak2.Text = Tekstvak.Tekst2
  
  frmTekstvak1.SetFocus
  
End Sub

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-1-2016
' Type     : Subroutine
' Opmerking   : meerdere regels en gebruik enter in tekstvakken
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Private Sub UserForm_Initialize()

  With txtTekstvak1
    .EnterKeyBehavior = True
    .MultiLine = True
  End With

  With txtTekstvak2
    .EnterKeyBehavior = True
    .MultiLine = True
  End With

End Sub

Klassenmodule

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Auteur    : pascalterheege.nl
' Datum     : 16-1-2016
' Object    : clsTekstvak
' Doel     : aan de hand van range variabelen teksten uitlezen en plaatsen (document <> formulier)
' Verwijzing  :
' Bron     :
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Option Explicit

Dim rngTekstvak1 As Range
Dim rngTekstvak2 As Range

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-1-2016
' Type     : Constructor
' Opmerking   : tekstvakken in document toekennen aan range variabelen
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Private Sub Class_Initialize()

  Set rngTekstvak1 = ActiveDocument.Shapes(1).TextFrame.TextRange
  Set rngTekstvak2 = ActiveDocument.Shapes(2).TextFrame.TextRange
  
End Sub

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-1-2016
' Type     : Destructor
' Opmerking   : range variabelen leeg maken
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Private Sub Class_Terminate()

  Set rngTekstvak1 = Nothing
  Set rngTekstvak2 = Nothing

End Sub

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-1-2016
' Type     : Property
' Opmerking   : tekstvak tekst exclusief paragraaf teken (paragraph mark)
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Property Get Tekst1() As String

  Tekst1 = Mid(rngTekstvak1, 1, Len(rngTekstvak1) - 1)

End Property

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-1-2016
' Type     : Property
' Parameter   : Waarde
' Opmerking   : toekennen
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public Property Let Tekst1(Waarde As String)

  rngTekstvak1 = Waarde

End Property

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-1-2016
' Type     : Property
' Opmerking   : idem
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Property Get Tekst2() As String

  Tekst2 = Mid(rngTekstvak2, 1, Len(rngTekstvak2) - 1)

End Property

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-1-2016
' Type     : Property
' Parameter   : Waarde
' Opmerking   : idem
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public Property Let Tekst2(Waarde As String)

  rngTekstvak2 = Waarde

End Property

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-1-2016
' Type     : Subroutine
' Parameter   : lbl
' Parameter   : txt
' Parameter   : intRegelMax
' Opmerking   : methode t.b.v. validatie max regels!
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub valideerTekstvak(lbl As MSForms.Label, txt As MSForms.TextBox, intRegelMax As Integer)

  txt.SetFocus
  lbl.Caption = txt.LineCount & " van " & intRegelMax & " regels"
  
  If txt.LineCount > intRegelMax Then
    
    If Asc(Right(txt.Text, 1)) = 10 Then
      txt.Text = Mid(txt.Text, 1, Len(txt.Text) - 2) 'nieuwe regel m.b.v. enter = chr(10) en chr(13) = 2 karakters
    Else
      txt.Text = Mid(txt.Text, 1, Len(txt.Text) - 1) 'nieuwe regel (doorlopend)
    End If
    
  End If

End Sub

Download hier het oefenbestand.