Excel VBA - importeren

excel_vba_dynamisch_importeren

De onderstaande procedure zoekt naar bron-werkmappen (xlsx) om deze te openen en te importeren naar de doel-werkmap.

De locatie waarin gezocht wordt is relatief ten opzichte van de locatie van de doel-werkmap.

De enige voorwaarde voor het goed functioneren van deze procedure is dat zowel de bron- als de doelwerkmap dezelfde indeling hebben qua kolommen. Voor de rest is deze functionaliteit geheel dynamisch en dus niet gebonden aan een vooraf vast gesteld aantal kolommen of rijen.

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Auteur    : pascalterheege.nl
' Datum     : 6-1-2016
' Object    : modImporteer
' Doel     : xlsx-bestanden uit \bron\ importeren naar huidig werkboek
' Verwijzing  : Microsft Scripting Runtime
' Bron     :
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Option Explicit

Sub importeerBestanden()

'  Variabelen declareren
  Dim fso As New FileSystemObject   'FSO
  Dim fld As Folder
  Dim f As File
  
  Dim strLocatie As String      'Locatie
  
  Dim wbDoel As Workbook       'Doel
  Dim rngDoel As Range
  
  Dim wbBron As Workbook       'Bron
  Dim rngBron As Range
  
'  Variabelen initialiseren
  Set wbDoel = ActiveWorkbook               'Doel
  strLocatie = wbDoel.Path & Application.PathSeparator _
  & "Bron" & Application.PathSeparator          'Relatieve padverwijzing t.o.v. doel.xlsm
  
  Set fld = fso.GetFolder(strLocatie)
   
'  Schermactiviteit uitschakelen t.b.v performance
  Application.ScreenUpdating = False
  
'  Itereren door gevonden bestanden in locatie
  For Each f In fld.Files
  
'    Alleen xlsx bestanden!
    If fso.GetExtensionName(f) = "xlsx" Then
  
'      Dynamische bron range (exclusief header)
      Set wbBron = Workbooks.Open(f)                 'bronbestand openen
      Set rngBron = wbBron.Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion    'bronrange is huidig bereik (currentregion) t.o.v. A1
      Set rngBron = rngBron.Offset(1).Resize(rngBron.Rows.Count _
      - 1, rngBron.Columns.Count)                   'bronrange exlusief header!
      
'      Dynamische doel range (laatste regel + 1)
      Set rngDoel = wbDoel.Sheets(1).Range("A" & wbDoel.Sheets(1) _
      .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
      
'      Bron kopieren naar doel
      rngBron.Copy Destination:=rngDoel
      
'      Bron sluiten
      wbBron.Close
    
    End If
    
  Next f
      
'  Schermactiviteit aanschakelen
  Application.ScreenUpdating = True
      
End Sub

Download hier het oefenbestand.