Excel VBA - klassenmodule

Excel VBA bestaat uit meerdere ingebouwde objecten, zoals bijvoorbeeld het object Workbook. Dit object bestaat weer uit eigenschappen, methodes en gebeurtenissen. Voorbeelden van deze elementen zijn respectievelijk 'het aantal werkbladen', 'het sluiten van het werkboek' en het uitvoeren van instructies 'bij het openen van een werkboek'.

In VBA kan de programmeur zelf een object maken met behulp van een klassenmodule.

excel_vba_klassenmoduleIn dit voorbeeld wordt het zelf gedefinieerde object Persoon aangemaakt om aan de hand van een persoons-id de bijbehorende persoonsgegevens (eigenschappen) uit een Access database te halen.

Module

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Auteur    : pascalterheege.nl
' Datum     : 31-12-2015
' Object    : modPersoon
' Doel     : persoonsgegevens lezen en schrijven
' Verwijzing  : zie klasse
' Bron     :
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Option Explicit

Dim Persoon As clsPersoon
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 31-12-2015
' Type     : Subroutine
' Opmerking   : klassenmodule initialiseren, procedures uitvoeren en klassenmodule sluiten
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub Plaatsen()
  
  Set Persoon = New clsPersoon
  
  Lezen
  Schrijven
  
  Set Persoon = Nothing
  
End Sub

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 31-12-2015
' Type     : Subroutine
' Opmerking   : persoonsgegevens laden a.d.h.v. ID (invoeren door gebruiker)
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub Lezen()

  Dim intID
  
  Do
    intID = InputBox("Geef het persoons-id op")
  Loop Until IsNumeric(intID)
      
  Persoon.ID = intID

End Sub
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 31-12-2015
' Type     : Subroutine
' Opmerking   : persoonsgegevens plaatsen in het actieve werkblad
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub Schrijven()

  [B1] = Persoon.ID
  [B2] = Persoon.Voorletter
  [B3] = Persoon.Voornaam
  [B4] = Persoon.Achternaam
  [B5] = Persoon.Geboortedatum

End Sub

Klassenmodule

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Auteur    : pascalterheege.nl
' Datum     : 31-12-2015
' Object    : clsPersoon
' Doel     : persoonsgegevens uit een Access database halen a.d.h.v. ID
' Verwijzing  : activeX Data Objects 2.8
' Bron     :
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Option Explicit

Dim cn As ADODB.Connection
Dim rs As ADODB.Recordset

Private pID As Integer
Private pVoorletter As String
Private pVoornaam As String
Private pAchternaam As String
Private pGeboortedatum As Date
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 31-12-2015
' Type     : Constructor
' Opmerking   : database en recordset initialiseren
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Private Sub Class_Initialize()
  
  Set cn = New ADODB.Connection
  Set rs = New ADODB.Recordset
  
  With cn
    .ConnectionString = "Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source = " & ActiveWorkbook.Path & "\Persoon.accdb"
    .Open
  End With

End Sub
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 31-12-2015
' Type     : Property
' Parameter   : Waarde
' Opmerking   : persoonsgegevens inlezen a.d.h.v. ID
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public Property Let ID(Waarde)

  pID = Waarde
  
  With rs
    
    .Open "Select * from tblPersoon where ID = " & ID, cn
  
    If rs.EOF = False Then
  
      pVoorletter = .Fields("Voorletter").Value
      pVoornaam = .Fields("Voornaam").Value
      pAchternaam = .Fields("Achternaam").Value
      pGeboortedatum = .Fields("Geboortedatum").Value
    
    Else
    
      MsgBox "Persoon met ID " & ID & " is niet gevonden!", vbCritical
      End
    
    End If
  
  End With

End Property
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 31-12-2015
' Type     : Property
' Opmerking   : waarden teruggeven
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public Property Get ID()

  ID = pID
  
End Property
Public Property Get Voorletter()

  Voorletter = pVoorletter
  
End Property
Public Property Get Voornaam()
  
  Voornaam = pVoornaam

End Property
Public Property Get Achternaam()

  Achternaam = pAchternaam

End Property
Public Property Get Geboortedatum()

  Geboortedatum = pGeboortedatum

End Property
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 31-12-2015
' Type     : Destructor
' Opmerking   : recordset en database sluiten
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Private Sub Class_Terminate()
    
  rs.Close
  cn.Close
  
  Set rs = Nothing
  Set cn = Nothing

End Sub

Download hier het oefenbestand.