VBA - naamgeving variabelen

Tijdens het programmeren is het raadzaam om de variabelen te voorzien van een zogehete prefix. Hierdoor kunnen de gegevenstypen makkelijk herkend worden en wordt er efficiënt omgegaan met het geheugen.

Uit praktische overwegingen kan men bewust kiezen om de naamgeving van de variabelen in het Nederlands te doen. Op deze manier weet de programmeur wat aanpasbaar is (Nederlands) en wat niet (Engels).

Standaard

Data type Prefix Voorbeeld
String str strTekst
Integer int intGetal
Double dbl dblGetal
Long lng lngGetal
Single sng sngGetal
Date (Time) dtm dtmDatum
Const cst cstGetal

Excel Objecten

Object Prefix Voorbeeld
Excel xl xlApplicatie
Workbook wb wbWerkboek
Worksheet sh shWerkblad
Range rng rngBereik
ChartObject obc obcGrafiek
ListObject obl oblTabel
ListRow lrw lrwRij

UserForm

Object Prefix Voorbeeld
UserForm frm frmFormullier
Frame fra fraGroepsvak
Textbox txt txtTekst
Label lbl lblBijschrift
Combobox cbo cboKeuze
Listbox lst lstKeuze
Checkbox chk chkKeuze
Optionbutton opt optKeuze
Commandbutton cmd cmdOK

File System Object

Object Prefix Voorbeeld
FileSystemObject fso fsoObject
Folder fld fldMap
SubFolder sfld sfldSupMap
File f fBestand

Klassenmodule

Object Prefix Voorbeeld
Klassenmodule cls clsKlasse
Private variabele p pGetal

ADODB

Object Prefix Voorbeeld
Connection cn -
Recordset rs -