Excel VBA - bestandsnamen wijzigen

excel_vba_bestandsnaam_wijzigen

Met behulp van de onderstaande procedure kunnen tekens in de bestandsnamen bulksgewijs vervangen worden. Deze procedure gaat opzoek naar alle bestanden in alle relatieve submappen ten opzichte van de locatie van deze werkmap.

In het bovenstaande voorbeeld is er gezocht naar het teken "-" en vervangen door het teken "_".

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Auteur    : pascalterheege.nl
' Datum     : 23-1-2016
' Object    : modBestand
' Doel     : bestandsnamen vervangen in relatieve submappen t.o.v. de locatie van deze werkmap
' Verwijzing  : Microsoft Scripting Runtime
' Bron     :
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Option Explicit

Sub vervangBestandsnaam()

'  Variabelen declareren
  Dim fso As New FileSystemObject
  Dim fld As Folder
  Dim sfld As Folder
  Dim f As File
  
  Dim strZoekenNaar As String
  Dim strVervangenDoor As String
  
  Dim strBestandOud As String
  Dim strBestandNieuw As String
  
  Dim r As Integer
  
'  Zoeken en vervangen initialiseren
  strZoekenNaar = InputBox("Zoeken naar?", , "-")
  strVervangenDoor = InputBox("Vervangen door?", , "_")
    
'  Hoofdmap initialiseren
  Set fld = fso.GetFolder(ActiveWorkbook.Path)
    
  r = 2
  
'  Itereren door submappen van hoofdmap
  For Each sfld In fld.SubFolders
  
'    Itereren door bestanden
    For Each f In sfld.Files
        
'      Huidige bestandsnaam
      strBestandOud = f.Name
'      Nieuwe bestandsnaam
      strBestandNieuw = Replace(f.Name, strZoekenNaar, strVervangenDoor)
          
'      Als de bestandsnamen afwijken dan pas aanpassen!
      If strBestandOud = strBestandNieuw Then
          
'        Bestand verplaatsen met nieuwe bestandsnaam
        fso.MoveFile sfld.Path & Application.PathSeparator & strBestandOud, _
        sfld.Path & Application.PathSeparator & strBestandNieuw
        
'        Logbestand
        Cells(r, 1).Value = r - 1
        Cells(r, 2).Value = sfld.Name
        Cells(r, 3).Value = strBestandOud
        Cells(r, 4).Value = strBestandNieuw
        
        r = r + 1
      
      End If
    
    Next f
  
  Next sfld
  
End Sub

Download hier het oefenbestand.