Excel AddIn installer

Het onderstaande vb-script draagt zorgt voor de installatie van een op te geven Excel AddIn. Wanneer de AddIn reeds aanwezig is zal deze eerst verwijderd worden, alvorens de nieuwe wordt geinstalleerd.

Dim objExcel
Dim objFSO
Dim excelAddIn
Dim startupPath

excelAddIn = "AddIn.xlam" 

set objExcel = Nothing

On Error Resume Next
Set objExcel = GetObject(, "Excel.Application")
On Error GoTo 0

If Not objExcel Is Nothing Then
  WScript.Echo "Sluit Excel en probeer opnieuw!"
Else
  Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
  objExcel.Visible = False   
	Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  startupPath = objExcel.startupPath & "\"
	
	If objFSO.FileExists(startupPath & excelAddIn) Then
    objFSO.DeleteFile startupPath & excelAddIn
    MsgBox "Oud bestand verwijderd.", vbInformation, "Deinstallatie succesvol"
  End If
  
  objFSO.CopyFile excelAddIn, startupPath & excelAddIn
  
  MsgBox "Nieuw bestand gekopieerd naar opstartdirectory van Excel.", vbInformation, "Installatie succesvol"
End If