PDF naar Word VBA

In dit artikel wordt uiteengezet hoe - specifieke onderdelen - uit een PDF document ingelezen kunnen worden met behulp van Word VBA.

Vooraf is het wellicht van belang om aan te geven dat een PDF document geen dataset is, zoals bijvoorbeeld een CSV document. Om die reden laat een PDF document zich niet altijd even makkelijk inlezen.

Als voorbeeld worden de vragen ingelezen van een geschiedenis examen. Een vraag bestaat uit een inleiding en wordt als geheel gekenmerkt door een witregel (lege paragraaf) boven en onder. Gezien deze opmaak door het gehele document consistent voorkomt kunnen de vragen makkelijk ingelezen worden.

In de praktijk is gebleken dat tussen vraag 7 en 8 geen witregel stond. Het document is dus helaas niet 100% consistent qua opmaak zoals eerder verwacht.

Om dit automatiseringsproces glad te strijken was het noodzakelijk om dubbele wit regels te verwijderen (verwijderDubbeleRegels), alsmede de tabellen (verwijderTabellen).


Option Explicit

Sub leesPDF()

  Dim docPDF As Document
  
  Set docPDF = Application.Documents.Open(ThisDocument.Path & _
  "\Nederlands 2019 I_opgaven.pdf", False, , , , , , , , "PDF Files")
  
  leesKoppen docPDF
  
  Set docPDF = Nothing

End Sub

Sub leesKoppen(docPDF As Document)

  Dim p As Integer
  Dim startKop As Integer
  Dim eindKop As Integer
  
  Dim rngKop As Range
  
  For p = 1 To docPDF.Paragraphs.Count
  
    If docPDF.Paragraphs(p).Style = "Kop 2" Or _
    p = docPDF.Paragraphs.Count Then
    
      If startKop > 0 Then
      
        eindKop = p
        
        Set rngKop = docPDF.Range(docPDF.Paragraphs(startKop).Range.Start, _
        docPDF.Paragraphs(eindKop).Range.End)

      
      End If

      startKop = p
    
    End If
    
    If Not rngKop Is Nothing Then
    
      verwijderTabellen rngKop
      verwijderDubbeleRegels rngKop
      leesVragen docPDF, rngKop
    
      Set rngKop = Nothing
    
    End If
  
  Next p

End Sub

Sub verwijderTabellen(rngKop As Range)

  Dim t As Table
  
  For Each t In rngKop.Tables
  
    t.ConvertToText
  
  Next t

End Sub

Sub verwijderDubbeleRegels(rngKop As Range)

  Dim p As Integer
  
  For p = rngKop.Paragraphs.Count To 4 Step -1
  
    If rngKop.Paragraphs(p).Range.Characters.Count = 2 And _
    rngKop.Paragraphs(p - 1).Range.Characters.Count = 2 Then
    
      rngKop.Paragraphs(p).Range.Delete
    
    End If
  
  Next p
  
End Sub

Sub leesVragen(docPDF As Document, rngKop As Range)

  Dim p As Integer
  Dim startVraag As Integer
  Dim eindVraag As Integer
  
  Dim rngVraag As Range
  
  For p = 3 To rngKop.Paragraphs.Count
    
    If rngKop.Paragraphs(p).Range.Characters.Count = 2 Or _
    p = rngKop.Paragraphs.Count Then
    
      If startVraag > 0 Then
      
        eindVraag = p
        
        Set rngVraag = docPDF.Range(rngKop.Paragraphs(startVraag).Range.Start, _
        rngKop.Paragraphs(eindVraag).Range.End)
        
        If rngVraag.Characters.Count > 100 Then
        
          rngVraag.Select
        
        End If
      
      End If
    
      startVraag = p
    
    End If
    
    If Not rngVraag Is Nothing Then
    
      Set rngVraag = Nothing
      
    End If
  
  Next p

End Sub

Tip: volgens dit LinkedIn-artikel zal in een toekomstige versie van Excel een ingebouwde functionaliteit komen om PDF documenten in te lezen.