PowerPoint VBA - voortgangsindicator

Voortgangsindicator

Met behulp van de onderstaande instructie kan een voortgangsindicator - over de gehele presentatie heen - worden ingevoegd:

 • Kopieer de onderstaande code;
 • Ga naar PowerPoint en open de gewenste presentatie;
 • Druk op [ALT] + [F11] om naar de Visual Basic Editor te gaan;
 • Ga in de menubalk naar [Invoegen] en druk op [Module];
 • Druk op [CTRL] + [V] om de code te plakken;
 • Druk weer op [ALT] + [F11] om terug te keren;
 • Activeer het tabblad [Beeld] en druk in de groep [Macro’s] op de knop [Macro’s];
 • Selecteer de macro ‘maakVoortgangsindicator’ en druk op de knop [Uitvoeren].

Tip: kies voor de macro 'verwijderVoortgangsindicator' om de voortgangsindicator weer te verwijderen.

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Auteur    : pascalterheege.nl
' Datum     : 1-1-2016
' Object    : Module1
' Doel     : voortgangsindicator plaatsen en verwijderen in PowerPoint presentatie
' Verwijzing  :
' Bron     : https://gist.github.com/PiiXiieeS/7181980
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Option Explicit
 
'module variabelen declaren
Dim lngDia As Long      'huidige dia
Dim lngAantal As Long    'totaal aantal dia's
 
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 1-1-2016
' Type     : Subroutine
' Opmerking   : voortgangsindicator plaatsen in alle dia's (1e dia optioneel)
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub maakVoortgangsindicator()
  
'  Variabelen declareren
  Dim intLinks As Integer     'positie
  Dim intHoogte As Integer
  Dim intBoven As Integer
  
  Dim shpRechthoek As Shape    'vorm voortgangsindicator = rechthoek
 
  Dim intDia1 As VbMsgBoxResult  '1e dia optioneel
    
'  Variabelen initialiseren
  intLinks = 0
  intHoogte = 12
  intBoven = ActivePresentation.PageSetup.SlideHeight - intHoogte
  
  intDia1 = MsgBox("Inclusief 1e dia?", vbInformation + vbYesNo, "Voortgangsindicator")
    
  lngAantal = ActivePresentation.Slides.Count
  
'  Indien exclusief 1e dia minus 1 op totaal aantal dia's
  If intDia1 = vbNo Then lngAantal = lngAantal - 1
 
'  Itereren door alle dia's
  For lngDia = 1 To lngAantal
'    Rechthoek gepositioneerd plaatsen
    If intDia1 = vbNo Then
'      1e dia overslaan = + 1
      Set shpRechthoek = ActivePresentation.Slides(lngDia + 1). _
        Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, intLinks, intBoven, _
        lngDia * ActivePresentation.PageSetup.SlideWidth / lngAantal, intHoogte)
    Else
'      inclusief 1e dia
      Set shpRechthoek = ActivePresentation.Slides(lngDia). _
        Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, intLinks, intBoven, _
        lngDia * ActivePresentation.PageSetup.SlideWidth / lngAantal, intHoogte)
    End If
'    Rechthoek kleur en naam geven
    With shpRechthoek
      .Fill.ForeColor.RGB = RGB(112, 146, 191)
      .Name = "Voortgangsindicator"
    End With
  Next lngDia
 
End Sub
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 1-1-2016
' Type     : Subroutine
' Opmerking   : voortgangsindicator verwijderen uit alle dia's
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub verwijderVoortgangsindicator()
 
  On Error Resume Next
  
  lngAantal = ActivePresentation.Slides.Count
  
'  Itereren door alle dia's
  For lngDia = 1 To lngAantal
    ActivePresentation.Slides(lngDia).Shapes("Voortgangsindicator").Delete
  Next lngDia
  
End Sub