xlsvbah9.3

Attribute VB_Name = "mod3Antwoorden"

Option Explicit

' Opdracht 1: maak een procedure die het gemiddelde plaatst in A4 van de cellen A1 t/m A3

Sub Antwoord1()

  Range("A4").Value = WorksheetFunction.Average(Range("A1:A3"))

End Sub

' Opdracht 2: maak een procedure die 3 maanden optelt bij de huidige datum

Sub Antwoord2()

  Dim dtNieuw As Date
  
  dtNieuw = DateAdd("m", 3, Date)
  
  MsgBox dtNieuw

End Sub

' Opdracht 3: maak een procedure die 2 variabelen bij elkaar optelt indien het getallen zijn

Sub Antwoord3()

  Dim intGetal1
  Dim intGetal2
  
  intGetal1 = InputBox("Geef het 1e getal op")
  intGetal2 = InputBox("Geef het 2e getal op")
  
  If IsNumeric(intGetal1) And IsNumeric(intGetal1) Then
    MsgBox CInt(intGetal1) + CInt(intGetal2)
  End If

End Sub

' Opdracht 4: maak een procedure die de achternaam extraheert van "Floris Honingbloem"

Sub Antwoord4()

  Dim strNaam As String
  Dim strAchternaam As String
  
  Dim intPositieSpatie As Integer
  
  strNaam = "Floris Honingbloem"
  intPositieSpatie = InStr(1, strNaam, " ")
  
'  Optie 1 - m.b.v. mid
  strAchternaam = Mid(strNaam, intPositieSpatie + 1)
  
'  Optie 2 - m.b.v. right
'  strAchternaam = Right(strNaam, Len(strNaam) - intPositieSpatie)

'  Optie 3 - m.b.v. split
'  Dim arrNaam() As String
'  arrNaam = Split(strNaam, " ")
'  strAchternaam = arrNaam(1)
  
  MsgBox strAchternaam

End Sub

Download hier het bestand.