xlsvbah8.3

Attribute VB_Name = "mod3Antwoorden"

Option Explicit

' Opdracht 1: maak een procedure die de huidige gebruikersnaam toont

Sub Antwoord1()

  Dim strGebruikersnaam As String
  strGebruikersnaam = Environ$("USERNAME")
  
  MsgBox strGebruikersnaam

End Sub

' Opdracht 2: maak een procedrue die het het verschil tussen twee datums laat zien in dagen

Sub Antwoord2()

  Dim dtStart As Date
  Dim dtEind As Date

  dtStart = InputBox("Geef de startdatum op")
  dtEind = InputBox("Geef de einddatum op")

  MsgBox dtEind - dtStart

End Sub

' Opdracht 3: maak een procedure die de leeftijd laat zien a.d.h.v. een geboortedatum

Sub Antwoord3()

  Dim dtGeboorte As Date
  Dim intLeeftijd As Integer
  
  dtGeboorte = InputBox("Geef de geboortedatum op")
  
  intLeeftijd = (Date - dtGeboorte) \ 365.25
  
  MsgBox intLeeftijd

End Sub

' Opdracht 4: maak een procedure die het percentage laat zien a.d.h.v. een deel- en geheelgetal

Sub Antwoord4()

  Dim dblDeel As Double
  Dim dblGeheel As Double
  Dim strPercentage As String
  
  dblDeel = InputBox("Geef het deel getal op")
  dblGeheel = InputBox("Geef het geheel getal op")
  
  strPercentage = FormatPercent(dblDeel / dblGeheel)
  
  MsgBox strPercentage
  
End Sub


Download hier het bestand.