xlsvbah16.3

Attribute VB_Name = "mod3Antwoorden"

Option Explicit

' Opdracht 1: breid oefening 3 uit zodat de kolomkoppen: naam, geboortedatum en bedrag worden toegevoegd

Sub Antwoord1()

  Dim strBron As String
  Dim arrRegel() As String
  Dim strRegel As String
  
  Dim r As Integer
  
  strBron = ThisWorkbook.Path & "\Bronnen\Input.csv"
  
  r = r + 1
  
  Cells(r, 1).Value = "Naam"
  Cells(r, 2).Value = "Geboortedatum"
  Cells(r, 3).Value = "Bedrag"

  Open strBron For Input As #1
    Do
      r = r + 1
      
      Line Input #1, strRegel
      
      arrRegel = Split(strRegel, ",")
      
      Cells(r, 1).Value = arrRegel(0)
      Cells(r, 2).Value = converteerDatum(arrRegel(1))
      Cells(r, 3).Value = arrRegel(2)

    Loop Until EOF(1)
  Close #1

End Sub

' Opdracht 2: breid opdracht 1 uit zodat de huidige bedragen in dollars worden geconverteerd naar euro's inclusief het euro-teken

Sub Antwoord2()

  Dim strBron As String
  Dim arrRegel() As String
  Dim strRegel As String
  
  Dim r As Integer
  
  strBron = ThisWorkbook.Path & "\Bronnen\Input.csv"
  
  r = r + 1
  
  Cells(r, 1).Value = "Naam"
  Cells(r, 2).Value = "Geboortedatum"
  Cells(r, 3).Value = "Bedrag"

  Open strBron For Input As #1
    Do
      r = r + 1
      
      Line Input #1, strRegel
      
      arrRegel = Split(strRegel, ",")
      
      Cells(r, 1).Value = arrRegel(0)
      Cells(r, 2).Value = converteerDatum(arrRegel(1))
      Cells(r, 3).Value = converteerDollar(arrRegel(2))
      Cells(r, 3).Style = "Currency"

    Loop Until EOF(1)
  Close #1

End Sub

' Opdracht 3: breid opdracht 2 uit met een kolom met de leeftijden

Sub Antwoord3()

  Dim strBron As String
  Dim arrRegel() As String
  Dim strRegel As String
  
  Dim r As Integer
  
  strBron = ThisWorkbook.Path & "\Bronnen\Input.csv"
  
  r = r + 1
  
  Cells(r, 1).Value = "Naam"
  Cells(r, 2).Value = "Geboortedatum"
  Cells(r, 3).Value = "Bedrag"
  Cells(r, 4).Value = "Leeftijd"

  Open strBron For Input As #1
    Do
      r = r + 1
      
      Line Input #1, strRegel
      
      arrRegel = Split(strRegel, ",")
      
      Cells(r, 1).Value = arrRegel(0)
      Cells(r, 2).Value = converteerDatum(arrRegel(1))
      Cells(r, 3).Value = converteerDollar(arrRegel(2))
      Cells(r, 3).Style = "Currency"
      Cells(r, 4).Value = berekenLeeftijd(Cells(r, 2))

    Loop Until EOF(1)
  Close #1

End Sub

' Opdracht 4: breid opdracht 3 uit zodat alle informatie wordt opgeslagen in een output.csv

Sub Antwoord4()

  Dim rngBereik As Range

  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  
  Dim strDoel As String
  Dim strRegel As String
  
  Antwoord3
  
  strDoel = ThisWorkbook.Path & "\Bronnen\Output.csv"
  
  Set rngBereik = Range("A1").CurrentRegion
  
  Open strDoel For Output As #1
  
    For i = 1 To rngBereik.Rows.Count
    
      strRegel = ""
    
      For j = 1 To rngBereik.Columns.Count
      
        If strRegel = "" Then
          strRegel = Cells(i, j).Value
        Else
          strRegel = strRegel & ", " & Cells(i, j).Value
        End If
      
      Next j
      
      Print #1, strRegel
    
    Next i
  
  Close #1

End Sub

Function berekenLeeftijd(Geboortedatum)

  berekenLeeftijd = (Date - Geboortedatum) \ 365.25

End Function

Function converteerDollar(Euro)

  converteerDollar = Replace(Euro, ".", ",") * 0.8802

End Function

Download hier het bestand.