xlsvbah14.3

Attribute VB_Name = "mod3Antwoorden"

Option Explicit

Dim r As Integer
Dim k As Integer

' Opdracht 1: maak een procedure met het FileSystemObject die hetzelfde resultaat genereerd als oefening 2

Sub Antwoord1()
  
  Dim objFSO As Object
  Dim objMap As Object
  Dim objBestand As Object
  
  Dim i As Integer
  
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objMap = objFSO.getFolder(ActiveWorkbook.Path & "\Bronnen")

  For Each objBestand In objMap.Files
    i = i + 1
    Debug.Print objBestand.Name
  Next

End Sub

' Opdracht 2: maak een procedure met het FileSystemObject die de namen van de submappen (1 niveau) genereerd
'       map  : een niveau hoger dan de huidige map
'       doel : werkmap i.p.v. direct venster

Sub Antwoord2()

  Dim objFSO As Object
  Dim objMap As Object
  Dim objSubMap As Object
  
  Dim i As Integer
  
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objMap = objFSO.getFolder(ActiveWorkbook.Path)
  Set objMap = objMap.ParentFolder

  For Each objSubMap In objMap.SubFolders
    i = i + 1
    Cells(i, 1) = objSubMap.Name
  Next
  
End Sub

' Opdracht 3: breid opdracht 2 uit met een venster waarbij een map geselecteerd kan worden. Verwijder de regel met de ParentFolder

Sub Antwoord3()

  Dim fdVenster As FileDialog
  Dim strMap As String
  
  Dim objFSO As Object
  Dim objMap As Object
  Dim objSubMap As Object
  Dim objBestand As Object
  
  Dim i As Integer
  
  Set fdVenster = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  
  With fdVenster
    .Title = "Selecteer een map"
    If .Show = -1 Then strMap = .SelectedItems(1)
  End With
 
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objMap = objFSO.getFolder(strMap)
  
  For Each objSubMap In objMap.SubFolders
    i = i + 1
    Cells(i, 1) = objSubMap.Name
  Next

End Sub

' Opdracht 4: breid oefening 3 uit zodat de de mappenstructuur hierarchisch in een werkmap wordt gegenereerd

Sub Antwoord4()

  Dim objFSO As Object
  Dim objMap As Object
    
  r = 0
  k = 0
  
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objMap = objFSO.getFolder(ActiveWorkbook.Path)
  Set objMap = objMap.ParentFolder
  
  gaMap objMap

End Sub

Sub gaMap(objMap)

  Dim objSubMap As Object
  Dim objBestand As Object
  
  r = r + 1
  
  For Each objSubMap In objMap.SubFolders
    k = k + 1
    Cells(r, k) = objSubMap.Name
    gaMap objSubMap
  Next
  
  k = k + 1

  For Each objBestand In objMap.Files
    Cells(r, k) = objBestand.Name
    r = r + 1
  Next
  
  k = k - 2

End Sub

Download hier het bestand.