xlsvbah13.3

Attribute VB_Name = "mod3Antwoorden"

Option Explicit

' Opdracht 1: maak een procedure die twee getallen door elkaar deelt. Gebruik het Error object die de volgende fouten afvangt:
'       a. niet delen door 0
'       b. niet delen door tekst
'       c. niet delen door een lege waarde

Sub Antwoord1()

  On Error GoTo FoutAfhandelaar

  Dim Getal1
  Dim Getal2
  
  Getal1 = 10
  Getal2 = InputBox("Door welk getal wilt u 10 delen?")
    
  MsgBox Getal1 / Getal2
  
  Exit Sub
  
FoutAfhandelaar:
  
  Select Case Err.Number
    Case 11
      MsgBox "U kunt niet delen door 0!"
    Case 13
      If Getal2 = "" Then
        MsgBox "U heeft niets ingevuld!"
      Else
        MsgBox "U heeft een ongeldige waarde ingevuld!"
      End If
    Case Else
      MsgBox "Onbekende fout: " & Err.Description, , Err.Number
  End Select

End Sub

' Opdracht 2: maak opdracht 1 opnieuw zonder het Error object

Sub Antwoord2()

  Dim Getal1
  Dim Getal2
  
  Getal1 = 10
  
  Do
    Getal2 = InputBox("Door welk getal wilt u 10 delen?")
  Loop Until IsNumeric(Getal2)
  
  MsgBox Getal1 / Getal2

End Sub

' Opdracht 3: maak een procedure die het het werkblad "Nieuw werkblad" activeert en wanneer deze niet bestaat aanmaakt m.b.v. het Error object

Sub Antwoord3()

  On Error GoTo FoutenAfhandelaar

  Worksheets("Nieuw werkblad").Activate
  
  Exit Sub
  
FoutenAfhandelaar:

  Select Case Err.Number
    Case 9
      Worksheets.Add.Name = "Nieuw werkblad"
      Resume
  End Select

End Sub

' Opdracht 4: maak opdracht 3 opnieuw zonder het Error object

Sub Antwoord4()

  Dim w As Worksheet
  
  For Each w In ActiveWorkbook.Sheets
    If w.Name = "Nieuw werkblad" Then
      w.Activate
      Exit For
    End If
  Next w
  
  If w Is Nothing Then
    Set w = Worksheets.Add
    w.Name = "Nieuw werkblad"
  End If

End Sub

Download hier het bestand.