xlsvbah12.3

Attribute VB_Name = "mod3Antwoorden"

Option Explicit

' Opdracht 1: maak een procedure die de cellen - van het gebruikte bereik van het werkblad opdrachten - wit maakt

Sub Antwoord1()

  Dim wbWerkboek As Workbook
  Dim wsWerkblad As Worksheet
  Dim rngBereik As Range
  
  Set wbWerkboek = ActiveWorkbook
  Set wsWerkblad = wbWerkboek.Sheets("Opdrachten")
  Set rngBereik = wsWerkblad.UsedRange
  
  rngBereik.Interior.Color = vbWhite

End Sub

' Opdracht 2: maak een procedure die de cellen - van het werkblad opdrachten met de letter C - geel maakt

Sub Antwoord2()

  Dim wbWerkboek As Workbook
  Dim wsWerkblad As Worksheet
  Dim rngBereik As Range
  
  Set wbWerkboek = ActiveWorkbook
  Set wsWerkblad = wbWerkboek.Sheets("Opdrachten")
  Set rngBereik = wsWerkblad.Range("A11").CurrentRegion
  
  rngBereik.Interior.Color = vbYellow

End Sub

' Opdracht 3: maak een procedure die de cellen - van het werkblad opdrachten met de letters AB - groen maakt

Sub Antwoord3()

  Dim wbWerkboek As Workbook
  Dim wsWerkblad As Worksheet
  Dim rngBereikA As Range
  Dim rngBereikB As Range
  
  Set wbWerkboek = ActiveWorkbook
  Set wsWerkblad = wbWerkboek.Sheets("Opdrachten")
  Set rngBereikA = wsWerkblad.Range("C1:F8")
  Set rngBereikB = wsWerkblad.Range("E6:H14")
  
  Intersect(rngBereikA, rngBereikB).Interior.Color = vbGreen

End Sub

' Opdracht 4: maak een procedure die de cellen - van het werkblad opdrachten met de letters A - blauw maakt

Sub Antwoord4()

  Dim wbWerkboek As Workbook
  Dim wsWerkblad As Worksheet
  Dim rngBereik As Range
  Dim rngCel As Range
  
  Set wbWerkboek = ActiveWorkbook
  Set wsWerkblad = wbWerkboek.Sheets("Opdrachten")
  Set rngBereik = wsWerkblad.UsedRange

  For Each rngCel In rngBereik.Cells
    If rngCel.Value = "A" Then rngCel.Interior.Color = vbBlue
  Next rngCel

End Sub

Sub Antwoord4b()

  Dim wbWerkboek As Workbook
  Dim wsWerkblad As Worksheet
  Dim strAdres As String
  Dim rngCel As Range

  Set wbWerkboek = ActiveWorkbook
  Set wsWerkblad = wbWerkboek.Sheets("Opdrachten")

  With wsWerkblad.Cells
    Set rngCel = .Find(What:="A", LookIn:=xlValues, _
            LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, _
            MatchCase:=False, SearchFormat:=False)

    If Not rngCel Is Nothing Then
      strAdres = rngCel.Address
      Do
        rngCel.Interior.Color = vbBlue
        Set rngCel = .FindNext(rngCel)
        If rngCel Is Nothing Then Exit Do
      Loop Until rngCel.Address = strAdres
    End If
  End With

End Sub

Download hier het bestand.