webdevh5.3

<!--opdracht 1: maak de opdracht conform de dia. 
Ga zelf op zoek naar de juiste elementen. -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">

<head>
  <title>Opdracht 1</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>

<body>

	<div id="kop" >

  	<h1>Webpagina</h1>
  
  </div>
  
  <div id="menu">
		<ul>
			<li>
				<a class="active" href="#">Opdracht 1</a>
			</li>
			<li>
				<a href="antwoord2.html">Opdracht 2</a>
			</li>
			<li>
				<a href="antwoord3.html">Opdracht 3</a>
			</li>
			<li>
				<a href="antwoord4.html">Opdracht 4</a>
			</li>
		</ul>
	</div>
	
	<div id="inhoud">

		<table>
			<tr>
				<td class="opmaak2" colspan="3">Broeken</td>
			</tr>
			<tr>
				<td class="opmaak3">S</td>
				<td class="opmaak3">M</td>
				<td class="opmaak3">L</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>43</td>
				<td>56</td>
				<td>88</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>23</td>
				<td>12</td>
				<td>23</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>12</td>
				<td>76</td>
				<td>14</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>18</td>
				<td>34</td>
				<td>67</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>45</td>
				<td>19</td>
				<td>43</td>
			</tr>
		</table>

	</div>

</body>

</html>

Download hier het bestand.
<!--opdracht 2: maak de opdracht conform de dia. 
Ga zelf op zoek naar de juiste elementen. -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">

<head>
  <title>Opdracht 2</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>

<body>

	<div id="kop" >

  	<h1>Webpagina</h1>
  
  </div>
  
	<div id="menu">
		<ul>
			<li>
				<a href="antwoord1.html">Opdracht 1</a>
			</li>
			<li>
				<a class="active" href="#">Opdracht 2</a>
			</li>
			<li>
				<a href="antwoord3.html">Opdracht 3</a>
			</li>
			<li>
				<a href="antwoord4.html">Opdracht 4</a>
			</li>
		</ul>
	</div>
	
	<div id="inhoud">

		<table>
			<tr>
				<td class="opmaak1" colspan="7">Voorraad</td>
			</tr>
			<tr>
				<td class="opmaak2" colspan="3">Broeken</td>
				<td class="opmaak2" colspan="2">T-shirts</td>
			</tr>
			<tr>
				<td class="opmaak3">S</td>
				<td class="opmaak3">M</td>
				<td class="opmaak3">L</td>
				<td class="opmaak3">M</td>
				<td class="opmaak3">L</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>43</td>
				<td>56</td>
				<td>88</td>
				<td>34</td>
				<td>53</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>23</td>
				<td>12</td>
				<td>23</td>
				<td>44</td>
				<td>23</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>12</td>
				<td>76</td>
				<td>14</td>
				<td>48</td>
				<td>12</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>18</td>
				<td>34</td>
				<td>67</td>
				<td>19</td>
				<td>21</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>45</td>
				<td>19</td>
				<td>43</td>
				<td>11</td>
				<td>18</td>
			</tr>
		</table>

	</div>

</body>

</html>

Download hier het bestand.
<!--opdracht 3: maak de opdracht conform de dia. 
Ga zelf op zoek naar de juiste elementen. -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">

<head>
  <title>Opdracht 3</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>

<body>

	<div id="kop" >

  	<h1>Webpagina</h1>
  
  </div>

	<div id="menu">
		<ul>
			<li>
				<a href="antwoord1.html">Opdracht 1</a>
			</li>
			<li>
				<a href="antwoord2.html">Opdracht 2</a>
			</li>
			<li>
				<a class="active" href="#">Opdracht 3</a>
			</li>
			<li>
				<a href="antwoord4.html">Opdracht 4</a>
			</li>
		</ul>
	</div>
	
	<div id="inhoud">

		<table border="1" width="100%">
			<tr>
				<td class="opmaak1" colspan="7">Voorraad</td>
			</tr>
			<tr>
				<td></td>
				<td class="opmaak2" colspan="3">Broeken</td>
				<td class="opmaak2" colspan="2">T-shirts</td>
			</tr>
			<tr>
				<td></td>
				<td class="opmaak3">S</td>
				<td class="opmaak3">M</td>
				<td class="opmaak3">L</td>
				<td class="opmaak3">M</td>
				<td class="opmaak3">L</td>
			</tr>
			<tr>
				<td class="opmaak3">Amsterdam</td>
				<td>43</td>
				<td>56</td>
				<td>88</td>
				<td>34</td>
				<td>53</td>
			</tr>
			<tr>
				<td class="opmaak3">Alkmaar</td>
				<td>23</td>
				<td>12</td>
				<td>23</td>
				<td>44</td>
				<td>23</td>
			</tr>
			<tr>
				<td class="opmaak3">Haarlem</td>
				<td>12</td>
				<td>76</td>
				<td>14</td>
				<td>48</td>
				<td>12</td>
			</tr>
			<tr>
				<td class="opmaak3">Rotterdam</td>
				<td>18</td>
				<td>34</td>
				<td>67</td>
				<td>19</td>
				<td>21</td>
			</tr>
			<tr>
				<td class="opmaak3">Den Haag</td>
				<td>45</td>
				<td>19</td>
				<td>43</td>
				<td>11</td>
				<td>18</td>
			</tr>
		</table>
  
  </div>

</body>

</html>

Download hier het bestand.
<!--opdracht 4: maak de opdracht conform de dia. 
Ga zelf op zoek naar de juiste elementen. -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">

<head>
  <title>Opdracht 4</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>

<body>

	<div id="kop" >

  	<h1>Webpagina</h1>
  
  </div>
  
	<div id="menu">
		<ul>
			<li>
				<a href="antwoord1.html">Opdracht 1</a>
			</li>
			<li>
				<a href="antwoord2.html">Opdracht 2</a>
			</li>
			<li>
				<a href="antwoord3.html">Opdracht 3</a>
			</li>
			<li>
				<a class="active" href="#">Opdracht 4</a>
			</li>
		</ul>
	</div>
	
	<div id="inhoud">

		<table border="1" width="100%">
			<tr>
				<td class="opmaak1" colspan="7">Voorraad</td>
			</tr>
			<tr>
				<td></td>
				<td></td>
				<td class="opmaak2" colspan="3">Broeken</td>
				<td class="opmaak2" colspan="2">T-shirts</td>
			</tr>
			<tr>
				<td></td>
				<td></td>
				<td class="opmaak3">S</td>
				<td class="opmaak3">M</td>
				<td class="opmaak3">L</td>
				<td class="opmaak3">M</td>
				<td class="opmaak3">L</td>
			</tr>
			<tr>
				<td class="opmaak2" rowspan="3">Noord Holland</td>
				<td class="opmaak3">Amsterdam</td>
				<td>43</td>
				<td>56</td>
				<td>88</td>
				<td>34</td>
				<td>53</td>
			</tr>
			<tr>
				<td class="opmaak3">Alkmaar</td>
				<td>23</td>
				<td>12</td>
				<td>23</td>
				<td>44</td>
				<td>23</td>
			</tr>
			<tr>
				<td class="opmaak3">Haarlem</td>
				<td>12</td>
				<td>76</td>
				<td>14</td>
				<td>48</td>
				<td>12</td>
			</tr>
			<tr>
				<td class="opmaak2" rowspan="2">Zuid Holland</td>
				<td class="opmaak3">Rotterdam</td>
				<td>18</td>
				<td>34</td>
				<td>67</td>
				<td>19</td>
				<td>21</td>
			</tr>
			<tr>
				<td class="opmaak3">Den Haag</td>
				<td>45</td>
				<td>19</td>
				<td>43</td>
				<td>11</td>
				<td>18</td>
			</tr>
		</table>
  
  </div>

</body>

</html>

Download hier het bestand.
table {
	width: 100%;
}

table, td, tr {
	border: 1px solid black;
}

td.opmaak1 {
	font-weight: bold; 
	text-align: center; 
	background-color: green;
}

td.opmaak2 {
	background-color: lightblue;
}

td.opmaak3 {
	background-color: lightgrey;
}

h1 {
	color: blue;
	font-weight: bold;
}

p {
	color: green;
}

#menu ul {
 list-style-type: none;
 margin: 0;
 padding: 0;
 overflow: hidden;
 background-color: #333;
}

#menu li {
 float: left;
}

#menu li a {
 display: block;
 color: white;
 text-align: center;
 padding: 14px 16px;
 text-decoration: none;
}

#menu li a:hover:not(.active) {
 background-color: #111;
}

#menu .active {
 background-color: #4CAF50;
}

#inhoud {

  padding-top: 20px;

}

Download hier het bestand.