vba_word

'------------------------------------------------------------------------------------------
' Auteur    : pascalterheege.nl
' Datum     : 9-1-2020
' Object    : corrigeerDocument
' Doel     : lege enters verwijderen en pagina einde invoegen
' Opmerking   : foutmelding bij laatste paragraaf kan genegeerd worden
'------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sub corrigeerDocument()

  Dim d As Document
  Dim p As Long
  Dim t As Long
  
  Set d = ActiveDocument
  t = d.Paragraphs.Count
  
  For p = 1 To t
  
    If d.Paragraphs(p).Range.Characters.Count = 1 Then
    
      DoEvents
      
      Do
        d.Paragraphs(p).Range.Select
        d.Paragraphs(p).Range.Delete
        t = d.Paragraphs.Count
      Loop Until Selection.Paragraphs(1).Range.Characters.Count > 1
      
      If Selection.Style = "Kop 1" Then Selection.InsertBreak Type:=wdPageBreak

    End If

  Next p

End Sub

'------------------------------------------------------------------------------------------
' Auteur    : pascalterheege.nl
' Datum     : 9-1-2020
' Object    : corrigeerStijl
' Doel     : zoeken naar pagina einde en stijl corrigeren
' Opmerking   : ^m = pagina einde
'------------------------------------------------------------------------------------------

Sub corrigeerStijl()

  Dim f As Range

  Set f = ActiveDocument.Range

  With f.Find
    .Text = "^m"
    .Wrap = wdFindStop
  End With
  
  f.Find.Execute
  
  Do While f.Find.Found
    f.Select
    f.Style = "Standaard"
    f.Find.Execute
  Loop

End Sub